Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

+48 74 852 00 61

Realizacje

 1. Przebudowa Placu św. Małgorzaty wraz z infrastrukturą komunikacji zbiorowej w Świdnicy

Termin realizacji: 08.09.2009 r. ÷ 30.06.2011 r.

Wartosc zadania brutto: 9 442 218,63 zł 

Zakres robót:

 • przebudowa układu drogowego,
 • budowa sygnalizacji świetlne,j
 • przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego,
 • mała archiktektura: fontanny, plac zabaw, stoliki szachowe, chodnik.

     2. Przebudowa drogi gminnej nr 112030D – Etap I i II

Termin realizacji: 19.05.2015 r. ÷ 15.11.2015 r.

Wartość zadania brutto: 3 736 724,10 zł 

Zakres robót:

 • przebudowa istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej,
 • przebudowa pętli autobusowej o nawierzchni bitumicznej,
 • budowa chodnika z kostki betonowej,
 • budowa ścieżki rowerowej,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa oświetlenia ulicznego jezdni, skrzyżowń, chodnika i ścieżki rowerowej,
 • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.

      3. Remont drogi krajowej nr 35 w obszarze Masta Wałbrzycha

Termin realizacji: 10.06.2013 r. ÷ 30.11.2013 r.

Wartość zadania brutto: 5 491 884,06 zł 

Zakres robót:

 • przebudowa drogi i skrzyżowania,
 • ułożenie nawierzchni bitumicznej,
 • ułożenie chodników z płyt betonowych i kostki betonowej,
 • budowa cieku przykrawężnikwego z kostki kamiennej rzędowej,
 • budow elenentów odwodnienia: kanały z rur PP i PEHD, studzienki ściekwe uliczne betonowe z osadnikami, studnie rewizyjne z kręgów betonowych.

     4. Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych 

Termin realizacji: listopad 2012

Wartość zadania brutto: 4 057 770,00 zł

Zakre robót:

 • budowa i przebudowa dróg o łącznej długości 6,429 km,
 • konserwację rowu Kotarba na długości 1,973 km,
 • likwidację i rekultywację zbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości 2,785 km.

      5. Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej na odcinku do granic administracyjnych miasta Świdnica do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego wraz z budową ronda

Termin realizacji: 20.08.2015 r. ÷ 28.01.2016 r. 

Wartość zadania brutto: 4 060 568,67 zł

Zakres robót:

 • roboty mostowe: rozzbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowego obiektu mkostowego,
 • roboty drogowe: przebudowa ul. Wałbrzyskiej (jezdnia o nawierzchni bitumicznej, chodniki, ścieżki rowerowe), przebudowa istniejącego skrzyżowania, przebudowa zjazdów do posesji,
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
 • przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych i gazowej,
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
 • docelowa organizacja ruchu,
 • zieleń.

      6. Restrukturyzacja południowo–wschodniej części miasta Dzierżoniów – przebudowa drogi gminnej 117144D intergracyjnej z drogami wojewódzkimi nr 382 i 384 – Etap I

Termin realizacji: 10.03.2014 r. ÷ 14.11.2014 r.

Wartość zadania brutto: 4 500 912,71 zł

Zakres robót:

 • roboty rozbiórkowe oraz budowa drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego,
 • wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
 • wykonanie ciągu rowerowego,
 • wykonanie czterech zatok autobusowych,
 • wykonanie zjazdów,
 • przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej,
 • wykonanie kolektora deszczowego z przykanalikami i wpustami,
 • budowa nowego oświetlenia drogowego,
 • remont obiektu mostowego w zakresie remontu płyty pomostowej, wykonania nowej izolacji, naprawę betonowych gzymsów, szczelnej dylatacji, wymianę balustrad, wykonanie w moście nowych chodników i jezdni asfaltowej.

 

 

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 12
58-100 Świdnica
tel. (74) 852 00 61
fax. (74) 852 17 38
e-mail spbdim@spbdim.pl

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

Projekt oraz realizacja:   GrafCenter Agencja Interaktywna