Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

+48 74 852 00 61

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW I KLIENTÓW ŚWIDNICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SP.Z O.O    W ŚWIDNICY

 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Nasza spółka przywiązuje dużą wagę do spełnienia wymagań wynikających z RODO. Poniżej przedstawiamy więc  niezbędne informacje dotyczące stosowanie przez nas nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o 58-100 Świdnica, ul. Częstochowska 12 , Nr KRS: 0000133175  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy:  551 500 zł. Telefon kontaktowy 74 852 00 61.

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.z o.o w Świdnicy (ŚPBDiM Sp.zo.o )  przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera je, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy. W związku z obsługą umów zawieranych przez ŚPBDiM Sp.zo.o , czy przy realizacji świadczonych usług Państwa dane przetwarzane są nie w oparciu o zgodę lecz ze względu na konieczność wykonania zawartej umowy lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. regulacji podatkowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich nie będziemy w stanie prawidłowo wykonać zawartej umowy.

ŚPBDiM Sp. z o.o  może przetwarzać Państwa dane osobowe np:

  • w celu zawarcia i wykonania umowy  na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, 
  • w  celu udzielenia odpowiedzi w związku z zainteresowaniem  naszą ofertą, zgodnie z art.6 ust. 1 lit.b RODO
  • w celu realizacji obowiązków prawnych, np. wynikających  z  przepisów ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości art. 6 ust 1 lit. c RODO,
  • gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów ŚPBDiM Sp z o.o  jak np. ustalenia i dochodzenia roszczeń z związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, jak również obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

 

Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie więcej niż przez 3 lata (zgodnie z art. 118 k.c.) od daty wymagalności danego roszczenia.

Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być banki, firmy kurierskie lub ubezpieczyciele należności.

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.  

Prawa osób, których dane dotyczą:

  • prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane ŚPBDiM Sp. zo.o  przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.
  • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do ŚPBDiM Sp z o.o. 
  • prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  ŚPBDiM Sp. zo.o  nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
  • prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje ŚPBDiM Sp.z o.o  o zmianie swoich danych osobowych.
  • prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec oraz przetwarzania danych celach marketingowych.

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.z o.o w Świdnicy bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.

 

Obowiązek podawania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak koniczne, jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę lub otrzymać oferty. Podanie danych na podstawie zgody jest całkowicie dobrowolne. 

Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla naszej firmy. ŚPBDiM Sp.z o.o  w Świdnicy  wdrożył więc i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje stanowią prawnie chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa.

 

 

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Informujemy, że ŚPBDiM Sp. z o.o. w Świdnicy nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich.

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 12
58-100 Świdnica
tel. (74) 852 00 61
fax. (74) 852 17 38
e-mail spbdim@spbdim.pl

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

Projekt oraz realizacja:   GrafCenter Agencja Interaktywna